Statuten

Aanpassing van de statuten ingevolge van aanpassing effectieve leden volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 02 mei 2002

“ZUID-LIMBURGSE TRIATHLONCLUB vzw”, afgekort ZLTC vzw
3700 TONGEREN

De ondergetekenden:
1. BOSMANS Jean-Paul, 68.04.14-017.49, Officier van de Luchtmacht, Laarstraat 55, 3740 BILZEN,
2. BRIERS Maarten, 77.07.22-107.26, Onderwijzer, Bolleberg 36, 3700 TONGEREN,
3. GUILLAUME Denis, 76.09.28-113.27, Officier van de Luchtmacht, Koning Boudewijnlaan 21, 3724 KORTESSEM,
4. MAURISSEN Marc, 62.03.24-195.20, Licentiaat TEW, Leterweg 11, 3740 BILZEN,
5. SCHOEFS Norry, 49.04.03-329.56, Licenciaat Lichamelijke Opvoeding, Blaarstraat 12, 3700 TONGEREN,
6. VANDECAETSBEEK Dirk, 65.10.29-171.06, Hoofdinspecteur bij de Politie, Oude Tramweg 48, 3740 BILZEN.
tevens de effectieve leden en van de Belgische nationaliteit, hebben op de algemene vergadering van
27 Aug 2012 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst. Het aanpassen van de statuten is in regel met de huidige wetgeving inzake een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 02 mei 2002.

HOOFDSTUK I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Zuid-Limburgse Triathlonclub, vzw., afgekort: ZLTC vzw.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Blaarstraat 12, 3700 TONGEREN en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement TONGEREN.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging heeft als doel:
1) bij te dragen tot de bevordering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de beoefening van triatlon en duatlon in het bijzonder.
2) aan haar leden “triatlonservice en -informatie” te versterken
3) beoefenen en organiseren van sportieve activiteiten gekend onder de naam triatlon en duatlon of één van de onderdelen van deze disciplines; het opstellen en publiceren van regels en deze te doen naleven. De praktische toepassing van deze regels en het sanctioneringbeleid bij misbruiken worden bepaald in het huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt jaarlijks herzien en kan worden geraadpleegd op de website van de vzw www.zltc.be
4) Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan echter te allen tijde ontbonden worden.

HOOFDSTUK II: LEDEN

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene bestuursvergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement, zoals vermeld in artikel drie.

ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene bestuursvergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
ARTIKEL 7
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 8
De ledenbijdrage wordt ieder jaar vrij bepaald door de Raad van Bestuur met een maximum bedrag van €400.
ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen en na het betrokken lid te hebben gehoord.
ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

HOOFDSTUK III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden die lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
Volgende personen worden door de Algemene vergadering van 27 Aug 2012 aangeduid als bestuurder:
1. BOSMANS Jean-Paul, 68.04.14-017.49, Officier van de Luchtmacht, Laarstraat 55, 3740 BILZEN,
2. GUILLAUME Denis, 76.09.28-113.27, Officier van de Luchtmacht, Koning Boudewijnlaan 21, 3724 KORTESSEM,
3. MAURISSEN Marc, 62.03.24-195.20, Licentiaat TEW, Leterweg 11, 3740 BILZEN,
4. SCHOEFS Norry, 49.04.03-329.56, Licenciaat Lichamelijke Opvoeding, Blaarstraat 12, 3700 TONGEREN,
5. VANDECAETSBEEK Dirk, 65.10.29-171.06, Hoofdinspecteur bij de Politie, Oude Tramweg 48, 3740 BILZEN.
ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.
Jaarlijks vervalt de helft van de mandaten. De helft (of de meerderheid ingeval het aantal bestuurders oneven is) van de mandaten wordt dan verkozen voor twee jaar. Er dienen dus jaarlijks (her)verkiezingen gehouden te worden.
ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of secretaris of door minimaal tweederde van de bestuurders. De raad van bestuur beraadslaagt geldig bij aanwezigheid van de helft plus één van de leden bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de persoon met het meest aantal dienstjaren van de aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 19
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders.
ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een van de bestuurders of aan een ander persoon, die effectief lid is van de vereniging. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de persoon met de meeste dienstjaren van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts een ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
– het wijzigen van de statuten,
– de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
– de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
– de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
– bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging,
– de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
– de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
– alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
ARTIKEL 23
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
ARTIKEL 24
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
ARTIKEL 25
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
ARTIKEL 26
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief minstens acht werkdagen voor de vergadering.
ARTIKEL 27
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
ARTIKEL 28
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 29: statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 30
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.
ARTIKEL 31
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
ARTIKEL 32
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 33
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

HOOFDSTUK VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 34
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 35
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 27 Aug 2012

BOSMANS Jean-Paul
Secretaris ZLTC

X
X